Referat fra årsmødet, jægerråd Hjørring den 10 januar 2022 kl. 19.00 i Hjørring jagtforenings klubhus

På grund af corona situationen, var vi kun 10 og HB medlem Leif Bach

Dagsorden

valg af dirigent

Regnar

Aflæggelse af beretning

på repræsentantskabsmødet sidste år blev det vedtaget at direkte medlemmer, kan møde op på årsmøderne, og har stemmeret, og kan stille op til repræsentantskabsmødet, vi troede at det var i de store universitetsbyer at de direkte medlemmer var, men efterfølgende fik vi oplyst fra Kalø at vi havde 26 her i Hjørring jægerråd.

Hjørring kommune har bevilgiet 20.000 kr. i 2020 og 2021, og det siger vi tak for, det er godt at de kan se, at det er nødvendigt med en fælles indsats til bekæmpelse af mårhund, og der er blevet investeret i kameraer, fælder og tønder med spredere til fiskepiller, så må vi håbe, at det kan være med til, at få ram på dem

Skydebanen Tolne; siden mødet, har jeg fået oplyst, at det skulle være på plads, sidst i januar, med alle papirer, så jeg håber godt nok vi kommer i mål nu, efter snart fem år

Reguleringsjagt på krondyr i Råbjerg mose, er den 15 januar og det er på NST arealer, sammen med Kravskovhede og Åge V. Jensens fond, og de naboer, som ville være med, der bliver sat fem stiger op på NST arealer, og der har vi valgt, at det skal være ny jægere, der får muligheden

valg af formand ( ikke på valg i år )

Orientering om bestyrelsens sammensætning; vi er 14 foreninger i jægerråd Hjørring, og det er; Astrup, Harritslev-Rakkeby, Hjørring, Løkken-Vrensted, Mosbjerg, Nordvendsyssel Hjortelaug, Sindal, Skallerup Vennebjerg, Tannisbugt, Tårs, Ugilt, Vittrup-Lyngby, Vrå, Vrejlev-Hæstrup

Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelse, og suppleanter for disse

fra Hjørring jægerråd indstiller vi Leif Bach til hovedbestyrelse, og Tage Espersen til suppleant

Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet og suppleanter;  følgende blev indstillet; Jørgen Jørgensen, Knud N. Jensen, Kurt Thomsen, og Jacob Brasholt, og suppleanter for disse; Torben Larsen og Gert Pedersen

indkomne forslag – skal være indsendt 3 uger før mødet

ingen

eventuelt;

her var vores HB medlem Leif Bach og fortælle lidt om de pt. væsentligste ting fra føre bunkeren, her var det især udmeldelsen af SJD, og om vi skal til at tælle vildt, som dokumentation, mm

Referent;

Regnar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af mødet mellem Jægerrådet Frederikshavn, Hjørring Jægerråd og arbejdsgruppen som arbejder med Tolne Skydebane. 16/12-2019 

Mødt fra arbejdsgruppen:

Regnar Bæk, Formand for Hjørring Jægerråd

Fritz Pedersen , Formand for Frederikshavn Jægerråd

Dennis Christensen, Riffelkoordinator og Hjørring JF

Grethe Jakobsen, Kredsformand              

 

Fraværende:

Per Hjørnet, Strandby JF

Christian Wiernfeldt, Råbjerg Ålbæk JF

Mødt fra Frederikshavn Jægerråd:

Råbjerg Jagtforening

Frederikshavn Jagtforeinng

Sæby Jagtforening

Østervrå Jagtforening

Skagen Jagtforening

Ikke repræsenteret

Der var ikke mødt repræsentanter fra Hjørring Jægerråd ud over dem fra arbejdsgruppen, Regnar Bæk og Dennis Christensen. Begrundelsen var at Hjørring Jægerråd aftenen forinden havde fået samme information. 

Mødet var afledt af et ønske fra Frederikshavn Jægerråd om at stille opklarende spørgsmål til arbejdsgruppen om deres første udkast til forretningsmodel.

Mødet indledtes ved Regnar Bæk. Fritz Pedersen var dirigent. Grethe Jakobsen referent.

Der blev der stillet spørgsmålstegn ved arbejdsgruppens forståelse af den opgave de blev stillet på det første møde ang. Tolne skydebane. Samt om der alene skulle være plads til 3 jagtforeninger i en driftsmodel. 

Regnar Bæk gav en redegørelse for arbejdsgruppens arbejde indtil nu og forsikrede, at det stadig var åbent for flere foreninger at være med. Han oplyste at arbejdsgruppen ikke var kommet langt med den første model, da administrationen, Juridisk afdeling i DJ havde anført en række fejl i forhold til de modeller som var udarbejdet og nu var ved at tilrette, så modellen også er fremtidssikret.

Derudover oplyste Regnar Bæk, at man venter på en afgørelse på om overdragelse af jorden. 

Dennis Christensen oplyste, at der arbejdes for at sikre Miljøgodkendelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, så den ikke udløber.  

Det blev fremført at arbejdsgruppens opgave fra starten ikke var at træffe beslutning om forretningsmodel, men at komme med modeller til oplæg og endelig beslutning i Jægerrådene. Det blev samtidig anført at dette klart var opfattelsen af arbejdsgruppens opgave fra det første møde Jægerrådene var samlet om Tolne skydebane. Derudover blev det anført at, de oplæg der skulle komme fra arbejdsgruppen skulle være åbne så i princippet alle foreninger stadig kunne være med i den endelige model.  

Efter orientering og spørgsmål var der kaffe og en kort pause. 

Efter dette aftaltes det: 

  1. Arbejdet med at sikre miljøgodkendelsen på banen holdes i gang med hjælp fra Danmarks Jægerforbunds skydebanekonsulent Jan Rygård. Jægerrådene holdes orienteret om dette arbejde.  
  1. Arbejdsgruppen skal udarbejde 3 modeller som fremlægges for de 2 jægerråd, så der på et fællesmøde mellem de to jægerråd kan stilles spørgsmål samt afklares hvilken driftsmodel der er bedst. Arbejdsgruppen må gerne komme med deres anbefaling. 

    Modellerne er: 

1. Udkast med et forretningsudvalg (Det igangværende forslag)

2. Ny forening med en bestyrelse og som foreningerne i fællesskab kan skubbe
i gang evt. ved hjælp af startkapital indskudt i mindre andele fra foreninger. 

3. En eksisterende forening overtager med et oplæg om fælles retningslinjer for
skydebanen og en driftsmodel som kan rumme foreningerne bredt. 

Når mødet skal holdes med Jægerrådene deltager administration fra Danmarks Jægerforbund som eksperter. Det vil være hensigtsmæssigt at Naturstyrelsen også deltager i dette møde. 

Sideløbende holdes der orienteret om afgørelse i forhold til jord. 

Der blev stillet spørgsmål fra arbejdsgruppen om andre ønsker at indtræde heri. Der kom ingen forslag til dette. Det udelukker dog ikke at arbejdsgruppen kan henvende sig til enkeltpersoner for at anmode om hjælp til de anførte modeller. 

Grethe Jakobsen oplyste på mødet at det er Danmarks Jægerforbunds sigte at, der skal findes en model som kan rumme alle foreninger. Fra starten så man helst at der stiftedes en helt ny forening af hensyn til administration, kontakt til kommune, styrelse, og øvrige instanser.  

Mødet sluttede kl. 21.00 i god ro og orden 

Referent Grethe Jakobsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 24/06-2019

Indledning

Det ordinære møde for  blev startet klokken 18,30 den  i Råbjerg – Ålbæk jagtforenings Klubhus af  og Erik

Til stede

Der var fremmødt 25 personer.

Godkendelse af dagsorden:

1. Orientering.

 Naturmøde Hirtshals var en stor succes, vi var ikke helt til fred med plaseren af telt da vi star men det viste sig at være bedre ind alle de andre år.

Rører kasser for de små børn er en stor succes. Det kød Alan havde på grillen var en kæmpe oplevelse for alle og et stort tilløbsstykke, Det var også en succes da jægere blæste på jagthorn, samt  rig  god fremmøde i telt ved debatterne.

2. Rebsatanskabsmøde

Fra kreds 1 var der 43 fremmødte Grete orienter hele referat kan se på DJF hjemmeside

3. Skydebanen Tolne.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund arbejder på sagen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Grete - Regner – Erik – Dennis – Per, for at følge op på sagen. Har man spørgsmål så kan Regner kontaktes.

4. Eventuelt.

Mødet blev hævet klokken 21,30 af .

Referat er sendt af:

Dennis Christensen

Godkendt af:

Regnar Bæk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 10/12-2018

I Hjørring jagtforenings klubhus Ulvkjærvej 

 

  1.  Vores kredsformand Grethe Jakobsen har meddelt at hun ikke ønsker at være tovholder på naturmødet i 2019, pga. at der også er Outdoor i Ålborg i 19 og derfor syntes hun det ville blive et for stort arbejdspres

Poul Graugaard har deltaget i hans første møde i det grønne råd, Poul oplyste at der mangler en Naturvejleder i kommunen

  1. Der var intet nyt om jagt i Råbjerg mose
  2. Skydebanen Tolne, der havde Regnar en ” Aftale om miljøindeståelser for fast ejendom ”, som skulle underskrives af op til 6 foreninger, som garant overfor Danmarks jægerforbund, som får udarbejdet en endelig kontrakt med Naturstyrelsen, og følgende foreninger skrev Hjørring, Tannisbugt, Mosbjerg, Vrejlev – Hæstrup, Strandby, Råbjerg jagtforeninger, og Jægerråd Hjørring
  3. Repræsentantskabsmøde 22/6 2019 følgende blev indstillet Knud N. Jensen, Jørgen Jørgensen, Gert Pedersen, Torben Larsen og suppleant Poul Graugård
  4.  Årsmødet 2019 er 29/1 kl. 19.00 i Sindal Hallen, da vi er sammen med Frederikshavn, blev vi enig om at vi betaler ligesom dem, forstået på den måde at jeg får regningen på vores andel, på kaffe, brød, øl og vand, og derefter deler den ud på foreningerne, det vil blive omkring 100 kr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/